Splnomocnenie pre auto
poistenie auta

Splnomocnenie pre auto

Splnomocnenie je forma právneho úkonu, ktorým môžete na obmedzenú dobu zveriť inej osobe určité práva a možnosti. Tento úkon je bežný aj v súvislosti s používaním vozidla alebo procesmi na úradoch, napríklad na dopravnom inšpektoráte. Využiť sa dá na prihlásenie, prepis, odhlásenie aj používanie auta, súkromného aj firemného.

Splnomocnenie na odhlásenie a prepis auta

Jedným z najčastejších typov splnomocnení je to, ktoré súvisí so zmenami v evidencii vozidiel na dopravnom inšpektoráte. V úvode celého procesu zmeny, ktorá je najčastejšie následkom predaja, je odhlásenie, čiže prepis, predmetného vozidla.

Toto splnomocnenie sa udeľuje vo viacerých prípadoch:

  • ak ide o odhlásenie vozidla v rámci Slovenskej republiky do iného okresu, vtedy sa vypíše zvlášť odhlásenie a to zo strany doterajšieho vlastníka
  • ak ide o odhlásenie a prihlásenie vozidla v rámci Slovenskej republiky a v rámci okresu, toto sa tiež nazýva prepis vozidla v rámci okresu
  • ak ide o odhlásenie vozidla natrvalo z evidencie na dopravnom inšpektoráte, čiže ide o vyradenie vozidla, tu je potrebné mať aj potvrdenie o likvidácii
  • ak ide o odhlásenie vozidla mimo územia Slovenskej republiky, najčastejšie to je pri predaji a vývoze vozidla do zahraničia, treba mať aj preklad

Odhlásenie vozidla vykonáva jeho doterajší majiteľ. Na tento úkon viete splnomocniť aj tretiu osobu. Zároveň sa musí ako príloha k odhláseniu doložiť aj prehlásenie nového majiteľa, že súhlasí s prihlásením vozidla na seba. Aj tento nový majiteľ môže tento úkon elegantne vybaviť bez svojej osobnej účasti a to tiež s pomocou splnomocnenia.

Splnomocnenie na prihlásenie auta

Druhou častou situáciou, kedy sa využíva splnomocnenie na dopravnom inšpektoráte, je prihlásenie vozidla. To je potrebné vykonať pre všetky motorové vozidlá, ktoré majú evidenčné číslo alebo technický preukaz, či už autá, motorky alebo iné.

Prihlásenie vozidla je možné vykonať osobnou návštevou na miestne príslušnom dopravnom inšpektoráte alebo elektronicky cez online žiadosť. V  druhom prípade musíte mať elektronický občiansky preukaz so zaručeným elektronickým podpisom. Spraviť prihlásenie vozidla môžete na seba ako fyzickú osobu aj na firmu, právnickú osobu.

Ak dochádza k zmene vlastníka vozidla v rámci okresu, musia byť prítomné pri tejto zmene obidve strany, čiže pôvodný aj nový vlastník. V tomto prípade ide o prepis vozidla v okrese. Ak sa prihlasuje vozidlo z iného okresu alebo ak ide o vozidlo, ktoré doteraz nebolo v evidencii na dopravnom inšpektoráte, ide čisto iba o úkon prihlásenia.

Na prihlásenie je možné tiež vypracovať splnomocnenie. To vydáva budúci majiteľ a musí byť notársky overené. Pri prihlásení vozidla doložiť aj pôvodné doklady od vozidla, čiže technický preukaz, ak ide o vozidlo z iného okresu, tak aj tabuľky ŠPZ. Okrem toho je potrebné doložiť aj poistenie uzatvorené na vozidlo novým majiteľom.

Čo musí splnomocnenie splniť a obsahovať

Aby bolo splnomocnenie plnohodnotným dokumentom a ten, pre koho je určené, ho mohol naplno využiť, musí splniť niektoré obsahové aj formálne podmienky.

Tu sú 4 nevyhnutné veci, čo musí splnomocnenie mať:

Vymedzenie úkonu a rozsahu: Základom obsahu splnomocnenia musí byť vymedzenie jeho rozsahu alebo úkonu, na ktorý sa udeľuje. Môže ísť o konkrétny úkon, napríklad prihlásenie či odhlásenie vozidla alebo zmenu údajov v technickom preukaze, alebo o širší rozsah. Každopádne musí byť jasne špecifikované, na aké úkony sa vzťahuje.

Časové ohraničenie splnomocnenia: Okrem definície predmetu splnomocnenia je potrebné aj to, aby bolo splnomocnenie časovo ohraničené a určené. Na splnomocnení musí byť dátum, odkedy je plnomocenstvo platné, ideálne je, ak obsahuje aj dátum, dokedy je splnomocnenie platné. Ak nie je plnomocenstvo časovo ohraničené, musí to byť napísané.

Údaje o splnomocniteľovi a splnomocnencovi: Dôležité je, aby splnomocnenie obsahovalo všetky identifikačné údaje o tom, kto ho udeľuje a aj o tom, komu je udelené. Ide o meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia a bydlisko. Výslovne musí byť uvedené aj to, že splnomocnenec plnomocenstvo prijíma.

Overenie splnomocnenia: Poslednou náležitosťou, no určite nie z hľadiska významu, ktorú musí splnomocnenie splniť, je jeho notárske overenie. Notár potvrdí, že plnomocenstvo bolo udelené na základe slobodnej a vážnej vôli a úradne overí súhlas splnomocniteľa so splnomocnením. Okrem notára môže splnomocnenie overiť aj matrika.

Ďalšie splnomocnenia súvisiace s autom

Okrem splnomocnení súvisiacich priamo s prihlásením alebo odhlásením vozidla sa vyžaduje tento právny úkon aj v niektorých ďalších situáciách. Tie nemusia pritom súvisieť už iba s dopravným inšpektorátom, ale aj poistením a používaním vozidla.

Tu sú 4 najčastejšie prípady pre splnomocnenia s autom:

  • splnomocnenie na všetky úkony, ktoré sa riešia na dopravnom inšpektoráte, napríklad zmena údajov o vozidle či zmena údajov v technickom preukaze
  • splnomocnenie na používanie vozidla, či už ide o súkromné alebo firemné vozidlo, v tom druhom prípade je to dôležité aj kvôli krytiu poistnej udalosti
  • splnomocnenie na uzatvorenie, zmenu alebo vypovedanie poistenia vozidla, toto sa vzťahuje tak na povinné zmluvné poistenie ako aj na havarijné
  • splnomocnenie pre autobazár na predaj vozidla, vrátane marketingových aktivít, skúšobných jázd alebo na predaj a zmenu držiteľa na úradoch

Každé jedno splnomocnenie musí byť overené u notára alebo na matrike. Ak sa týka splnomocnenie zahraničia, napríklad na predaj vozidla a odhlásenie do zahraničia, musí byť aj úradne preložené prekladateľom, ktorý na to má oprávnenie. To isté sa odporúča aj v prípade splnomocnenia na používanie vozidla v zahraničí, či už v EÚ alebo mimo.

Okrem plnej moci treba doložiť v konkrétnych situáciách aj overené fotokópie originálnych dokumentov. Platí to napríklad v prípade splnomocnenia súvisiaceho s poistením či používaním vozidla. Špecifickou je generálna plná moc, kedy majiteľ obvykle držiteľa vozidla oprávňuje na všetky úkony od používania až po zmeny na úradoch.